การวิจัยเพื่อลดผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และการศึกษา

  • หน้าแรก
  • การวิจัยเพื่อลดผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และการศึกษา

การบริหารความเสี่ยงและการพัฒนากลยุทธ์ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยไทยในสถานการณ์ COVID 19: กรณีศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

20 กรกฎาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ชื่อผลงาน : การบริหารความเสี่ยงและการพัฒนากลยุทธ์ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยไทยในสถานการณ์ COVID 19: กรณีศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 ส่งผลต่อการหยุดชะงักในระยะยาวทั้งด้านมิติการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย รวมไปถึงการเกิดการชะลอกระบวนการต่างๆ ของการประกันคุณภาพในระดับนานาชาติ โดยที่มีการเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการการแลกเปลี่ยน การเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแหล่งที่มาหลากหลายและความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อวงการการศึกษาของมหาวิทยาลัยประเทศไทยและระดับนานาชาติ ดังนั้นการศึกษานี้จึงเพื่อเสนอรูปแบบใหม่ (New Protocols) ในการดำเนินงานกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ จากการระบุความเสี่ยง พัฒนากลยุทธ์จัดการและป้องกันความเสี่ยง รวมถึงเสนอรูปแบบการพัฒนาการกลยุทธ์ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยไทยในสถานการณ์ COVID-19 ให้มีความเหมาะสมเพื่อที่จะยกระดับการศึกษาในมหาลัยไทยต่อไป

ผลผลิตจากงานวิจัย :

รูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางวิเทศสัมพันธ์ระหว่างประเทศในรูปแบบที่มหาวิทยาลัยไทยต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ COVID-19 ประกอบด้วยการพัฒนาแผนกลยุทธ์ที่ยั่งยืนในการพัฒนาความเป็นสากล และแนวทางในการส่งเสริมความเป็นสากลให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ตามองค์ประกอบดังนี้

รูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางวิเทศสัมพันธ์ระหว่างประเทศในรูปแบบที่มหาวิทยาลัยไทยต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ COVID-19

พัฒนาแผนกลยุทธ์ที่ยั่งยืนในการพัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยไทยในสถานการณ์ COVID 19

เสนอแนวทางในการส่งเสริมความเป็นสากลให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

การนำไปใช้ประโยชน์ :

ผลลัพธ์ของโครงการจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เช่น

รูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางวิเทศสัมพันธ์ระหว่างประเทศในรูปแบบที่มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ COVID-19 เช่น รูปแบบกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ออนไลน์ การสร้างเว็บไซต์เพื่อเป็นแหล่งฐานข้อมูล การพัฒนารูปแบบงานสัมมนาผ่านรูปแบบออนไลน์ อาทิ วิดิโอคอล หรือการจัดงานออฟไลน์ผสมออนไลน์ การจัดทำ Info Graphic เพื่อสะดวกในการสื่อสาร เป็นต้น

พัฒนาแผนกลยุทธ์ที่ยั่งยืนในการพัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยไทยในสถานการณ์ COVID-19 เช่น เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ประสานงานเพื่อเผยแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ

การเสนอแนวทางในการส่งเสริมความเป็นสากลให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา เช่น รูปแบบการจัดโครงการแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์ การผลิตบทเรียนในรูปแบบ e-Learning การสอนแบบออนไลน์ผสมออฟไลน์ (Hybrid Teaching) เป็นต้น และประเด็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น วิจัยร่วมกัน พัฒนาหลักสูตรร่วมกัน โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นร่วมกัน การบรรยายพิเศษร่วมกัน การจัดประชุมร่วมกันเป็นต้นวันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 20 กรกฎาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 82 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

ดร.ปีเตอร์ รักธรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ปีเตอร์ รักธรรม

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -