วัคซีนโควิด -19 และการบริหารจัดการ

  • หน้าแรก
  • วัคซีนโควิด -19 และการบริหารจัดการ

การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่จาเพาะต่อไวรัส SARS-CoV-2 ตามหลัง การฉีดวัคซีนโควิด-19 ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและผู้ป่วยปลูกถ่ายไต

08 มีนาคม,2565 | Piroonruk Art-han

การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่จาเพาะต่อไวรัส SARS-CoV-2 ตามหลัง การฉีดวัคซีนโควิด-19 ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและผู้ป่วยปลูกถ่ายไต

ชื่อผลงาน: การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่จาเพาะต่อไวรัส SARS-CoV-2 ตามหลัง การฉีดวัคซีนโควิด-19 ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและผู้ป่วยปลูกถ่ายไต

ที่มาและความสาคัญของโครงการ :

ในปัจจุบันยังขาดข้อมูลการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนโควิด-19 ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด การล้างไตทางช่องท้อง และผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไตเมื่อเทียบกับคนที่มีภูมิคุ้มกันปกติ ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นองค์ความรู้ในการคิดค้นรูปแบบการฉีดวัคซีนที่เหมาะสมในกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าวซึ่งอาจไม่ตอบสนองหรือตอบสนองไม่พอเพียงต่อการฉีดวัคซีน

ผลผลิตจากงานวิจัย :

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและผู้ป่วยปลูกถ่ายไตสร้างภูมิคุ้มกันที่จาเพาะต่อไวรัส SARS-CoV-2 ตามหลังการฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิดเชื้อตายสองเข็มได้ต่ากว่าผู้ที่มีภูมิคุ้มกันปกติ และสามารถตอบสนองได้ดีขึ้นเมื่อได้รับการฉีดวัคซีนวิด-19 เข็มที่สามชนิดที่มีไวรัสเป็นตัวนาพา อย่างไรก็ตามผู้ป่วยปลูกถ่ายไตยังมีการตอบสนองได้ไม่ดี แม้ว่าจะได้รับสามเข็มแล้วก็ตาม

การนาไปใช้ประโยชน์ :

นำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและผู้ป่วยปลูกถ่ายไต ที่อาจมีการตอบสนองภูมิคุ้มกันที่จาเพาะต่อไวรัส SARS-CoV-2 ตามหลังการฉีดวัคซีนโควิด-19 ต่ากว่าผู้ที่มีภูมิคุ้มกันปกติ โดยอาจต้องเพิ่มจานวนเข็มในการฉีดและอาจฉีดไขว้กับวัคซีนรูปแบบอื่นวันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 09 มีนาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 95 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์

หน่วยงาน : สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -