วัคซีนโควิด -19 และการบริหารจัดการ

  • หน้าแรก
  • วัคซีนโควิด -19 และการบริหารจัดการ

การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่จำเพาะต่อไวรัส SARS-CoV-2 หลังการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในผู้ป่วยมะเร็ง

08 มีนาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ภูมิคุ้มกันหลังการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในผู้ป่วยมะเร็ง

ชื่อผลงาน : ภูมิคุ้มกันหลังการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในผู้ป่วยมะเร็ง

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทุกประเทศทั่วโลก วัคซีนป้องกันโควิดจึงเป็นความหวังสำคัญที่จะยับยั้งและควบคุมการแพร่ระบาดนี้ได้ ผู้ป่วยมะเร็งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับวัคซีนโควิด-19 เนื่องจากหากติดเชื้อโควิด-19 มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าคนปกติ อย่างไรก็ตามการศึกษาผลของการติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงผลของการได้รับวัคซีนโควิด-19 ในผู้ป่วยมะเร็ง ยังไม่มีรายงานที่แน่ชัด การวิจัยนี้มุ่งศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนโควิด-19 ในผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับยาเคมีบำบัดหรือรังสีรักษาหรือเข้ารับการผ่าตัด หรือผู้ป่วยที่จะเริ่มต้นการรักษาและผู้ที่ผ่านการรักษามาไม่เกิน 6 เดือน เพื่อทราบถึงการตอบสนองของภูมิคุ้มกันเปรียบเทียบกับคนปกติ นำองค์ความรู้ไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการป้องกันและลดอัตราการเจ็บป่วยในผู้ป่วยมะเร็ง รวมถึงเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ป่วยในการรับวัคซีนโควิด-19 ได้

ผลผลิตจากงานวิจัย :

ผลการทดสอบการกระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยวัดระดับของ Neutralizing antibody (Nab) ที่จำเพาะกับ โควิด-19 สายพันธุ์ดั้งเดิม (Wuhan) หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิด Sinovac 2 เข็ม ที่เวลาสองสัปดาห์ ในอาสาสมัครผู้ป่วยมะเร็งและอาสาสมัครสุขภาพดี พบว่าผู้ป่วยมะเร็งจำนวน 28.04% ไม่มีการเพิ่มขึ้นของ Nab ในขณะที่อาสาสมัครสุขภาพดีมีเพียง 2.45% เท่านั้นที่ตรวจไม่พบ โดยเมื่อแบ่งตามสถานะรักษาพบว่า ผู้ป่วยมะเร็งที่กำลังรักษาอยู่ มีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนต่ำที่สุดคิดเป็น 67.19% ผู้ที่รักษาเสร็จสิ้นแล้วแต่ไม่เกิน 6 เดือน ตอบสนองที่ 74.19% และ ผู้ที่ยังไม่ได้รับการรักษาใดๆ มีการตอบสนอง 91.67% จากผลงานวิจัยเบื้องต้นนี้ คณะผู้วิจัยแนะนำว่าควรเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะกลุ่มที่กำลังรักษา

การนำไปใช้ประโยชน์ :

ผลการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนโควิด-19 ในผู้ป่วยมะเร็ง จะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดรูปแบบการฉีดวัคซีนใหม่ในผู้ป่วยมะเร็งชาวไทย สำหรับโรงพยาบาลรัฐและเอกชนที่ให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็ง และนำไปสู่การกำหนดนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งได้รับสิทธิประโยชน์ในการป้องกันโรคโควิด-19วันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 09 มีนาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 105 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

นายแพทย์ธนะรัตน์ อิ่มสุวรรณศรี และทีมนักวิจัยจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

หน่วยงาน : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -