การถอดรหัสพันธุกรรม และระบาดวิทยา

  • หน้าแรก
  • การถอดรหัสพันธุกรรม และระบาดวิทยา

การควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 จากการรักษาทางทันตกรรม: ประสิทธิผลของการใช้เครื่องดูดความแรงสูงและความปลอดภัยในการใช้โซเดียมไฮโปคลอไรด์ความเข้มข้นต่ำผสมในระบบน้ำของยูนิตทันตกรรม

07 มีนาคม,2565 | Piroonruk Art-han

การควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 จากการรักษาทางทันตกรรม

ชื่อผลงาน : การควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 จากการรักษาทางทันตกรรม

ที่มาและความสำคัญของโครงการ :

จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อ SAR-CoVs ส่งผลต่อการให้บริการทางทันตกรรม เนื่องด้วยการรักษาทางทันตกรรมส่วนใหญ่ก่อให้เกิดละอองลอยจากน้ำในระบบยูนิตทันตกรรมที่มีการปนเปื้อนน้ำลายและสารคัดหลั่งจากคอซึ่งมีเชื้อจุลินทรีย์โดยเฉพาะเชื้อ SAR-CoVs  ปนออกมาและสามารถคงค้างในอากาศได้ ถึงแม้จะมีการให้ผู้รับบริการอมน้ำยาบ้วนปากที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อก่อนการรักษาและมีการใช้เครื่องดูดความแรงสูงเพื่อลดการฟุ้งกระจาย อย่างไรก็ตามระหว่างการรักษาจะมีการหลั่งน้ำลายตลอดเวลาจึงไม่สามารถควบคุมการแพร่กระจายเชื้อจุลินทรีย์รวมถึงเชื้อ SAR-CoV2 ได้ทั้งหมด จนถึงปัจจุบันยังไม่มีรายงานรูปแบบการฟุ้งกระจายของน้ำและน้ำลายที่เกิดจากการรักษาทางทันตกรรม ทำให้การควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อจากการฟุ้งกระจายทำได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ การลงทุนเพื่อปรับปรุงระบบระบายอากาศต้องใช้งบประมาณที่สูงมากและเป็นภาระค่าใช้จ่ายในระยาว ซึ่งในคลินิกทันตกรรมทั่วไปอาจไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการสร้างแนวทางปฏิบัติเพื่อการรักษาทางทันตกรรมที่ก่อให้เกิดละอองฝอยภายใต้มาตรการการควบคุมการติดเชื้อจากแบบจำลองการฟุ้งกระจายของละอองลอยจากการรักษาและการใช้สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ในระบบน้ำของยูนิตทันตกรรมเพื่อกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ที่ อาจมีการปนเปื้อนจากน้ำลายของผู้ป่วยในขณะทำหัตถการ

ผลผลิตจากงานวิจัย :

แนวทางปฏิบัติเพื่อการรักษาทางทันตกรรมที่ก่อให้เกิดละอองฝอยโดยการใช้เครื่องดูดความแรงสูงร่วมกับการใช้สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ความเข้มข้นร้อยละ 0.2 ในระบบน้ำของยูนิตทันตกรรม จากผลการศึกษารูปแบบการฟุ้งกระจายของละอองลอยและสร้างแบบจำลองการฟุ้งกระจายของละอองลอยจากการรักษาทางทันตกรรม และประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช้สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ความเข้มข้นร้อยละ 0.2 ในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในช่องปากและต่อระบบยูนิตทันตกรรม

การนำไปใช้ประโยชน์ :

การใช้เครื่องดูดความแรงสูงที่มีแรงดูดอย่างน้อย 150 mL/sec (9 L/min) สามารถลดการฟุ้งกระจาย และปริมาณของละอองลอยที่คงค้างในอากาศได้อย่างมีนัยสำคัญ หลังการทำหัตถการ ละอองลอยยังคงค้าง ในอากาศ ได้ไม่ต่ำกว่า 3 นาที ตำแหน่งที่มีการปนเปื้อนน้ำลายสูงได้แก่ ผ้าที่ใช้คลุมหน้าและอกผู้ป่วย ที่จับโคมไฟ และผู้ช่วยทันตแพทย์ รวมถึงพื้นบริเวณรอบๆยูนิตทันตกรรม ซึ่งควรได้รับการทำความสะอาด ทันทีหลังการรักษาผู้ป่วยแต่ละราย

การใช้สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ความเข้มข้นร้อยละ 0.2 ในระบบน้ำของยูนิตทันตกรรม สามารถลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในช่องปากโดยไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อเนื้อเยื่อในช่องปาก หรือความเสียหาย ต่อระบบท่อน้ำ และ เครื่องมือทางทันตกรรมวันที่เผยแพร่ : -
เผยแพร่โดย : Piroonruk Art-han (แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 08 มีนาคม,2565)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 212 ครั้ง

ผลงานวิจัยโดย

รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศรีสุรางค์ สุทธปรียาศรี

หน่วยงาน : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล : -