ห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19

🔬การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 👍ประเทศไทยได้มีการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19
โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม
(RT-PCR) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากล
ไปแล้ว 2,392,344 ตัวอย่าง
คิดเป็น 34,223 ตัวอย่างต่อประชากร
หนึ่งล้านคน ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

▶️ในระหว่างวันที่ 2-31 มกราคม 2564
ได้ตรวจไปแล้ว 716,476 ตัวอย่าง
โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มีจำนวน 261 ห้องปฏิบัติการ

📚แหล่งข้อมูล:
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม(อว.)