ห้องปฏิบัติการเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวน 353 แห่ง ณ วันที่ 30 กรกฏาคม 2564

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 👍

ประเทศไทยได้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19
โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม (RT-PCR) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากลไปแล้ว 10,184,578 ตัวอย่าง
คิดเป็น 145,519 ตัวอย่าง ต่อประชากรหนึ่งล้านคน ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2564

▶️ในระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม – 24 กรกฎาคม 2564

ได้ตรวจไปแล้ว 472,556 ตัวอย่าง โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีจำนวน 353 ห้องปฏิบัติการ

📚แหล่งข้อมูล: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม