ห้องปฏิบัติการเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 348 แห่ง ณ วันที่ 22 กรกฏาคม 2564

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 👍

ประเทศไทยได้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม
(RT-PCR) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากลไปแล้ว 9,712,022 ตัวอย่างคิดเป็น 138,774 ตัวอย่าง ต่อประชากร
หนึ่งล้านคน ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2564

▶️ในระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม – 17 กรกฎาคม 2564

ได้ตรวจไปแล้ว 483,304 ตัวอย่าง โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีจำนวน 348 ห้องปฏิบัติการ

📚แหล่งข้อมูล: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์
และการวิจัยและพัฒนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม