ห้องปฏิบัติการเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 339 แห่ง

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 👍

ประเทศไทยได้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19

โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม
(RT-PCR) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากลไปแล้ว 9,233,752 ตัวอย่าง
คิดเป็น 131,949 ตัวอย่าง ต่อประชากรหนึ่งล้านคน ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2564

▶️ในระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม – 10 กรกฎาคม 2564

ได้ตรวจไปแล้ว 450,597 ตัวอย่าง
โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีจำนวน 339 ห้องปฏิบัติการ

📚แหล่งข้อมูล:
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม