ห้องปฏิบัติการเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 331 แห่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 

ประเทศไทยได้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม
(RT-PCR) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากลไปแล้ว 8,335,432 ตัวอย่าง
คิดเป็น 119,123 ตัวอย่าง ต่อประชากรหนึ่งล้านคน ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2564

▶️ในระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 26 มิถุนายน 2564

ได้ตรวจไปแล้ว 469,505 ตัวอย่าง
โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มีจำนวน 331 ห้องปฏิบัติการ

📚แหล่งข้อมูล:
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขและ ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม