ห้องปฎิบัติการเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

🔬การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 👍ประเทศไทยได้มีการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19
โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม
ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากล
ไปแล้ว 2,713,696 ตัวอย่าง
คิดเป็น 38,815 ตัวอย่างต่อประชากร
หนึ่งล้านคน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564

▶️ในระหว่างวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2564

ได้ตรวจไปแล้ว 103,111 ตัวอย่าง
โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มีจำนวน 267 ห้องปฏิบัติการ

📚แหล่งข้อมูล:
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม(อว.)