ห้องปฎิบัติการเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สำหรับตรวจ SARS-CoV-2 (Covid-19) ของประเทศไทย

🔬การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 👍

ประเทศไทยได้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม(RT-PCR) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากลไปแล้ว 3,375,559 ตัวอย่างคิดเป็น 48,268 ตัวอย่าง ต่อประชากรหนึ่งล้านคน ณ วันที่ 4 เมษายน 2564

▶️ ในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2564

ได้ตรวจไปแล้ว 111,234 ตัวอย่างโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มีจำนวน 275 ห้องปฏิบัติการ

📚แหล่งข้อมูล:กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม