สถิติสำคัญเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในแต่ละประเทศทั่วโลก ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2564

สถิติสำคัญเกี่ยวกับโรคโควิด-19
ในแต่ละประเทศทั่วโลก🌐
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2564

วันนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกกว่า 100.9 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตรวมแล้วกว่า 2.1 ล้านราย
โดยประมวลข้อมูลดังนี้
จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมต่อประชากร
จำนวนผู้เสียชีวิตรวมต่อประชากร
อัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ
จำนวนผู้รักษาหายแล้วรวมต่อประชากร
อัตราผู้รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ

วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม