สถิติสำคัญเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในแต่ละประเทศทั่วโลก ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

สถิติสำคัญเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในแต่ละประเทศทั่วโลก
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
วันนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกกว่า 83.8 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตรวมแล้วกว่า 1.8 ล้านราย

  • จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม และต่อประชากร
  • จำนวนผู้เสียชีวิตรวม และต่อประชากร
  • อัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ
  • จำนวนผู้รักษาหายแล้วรวม และต่อประชากร
  • อัตราผู้รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ

วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม