ข้อแนะนำประชาชน

5ร. วัยเรียน ต้องสวมหน้ากาก

19 สิงหาคม,2565 | Piroonruk Art-han

5ร. วัยเรียน ต้องสวมหน้ากาก
1.นั่งรถประจำทาง/รถ รับ-ส่งนักเรียน
2.เรียงแถวเคารพธงชาติหรือรับอาหาร
3.รวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน
4.อยู่ร่วมกับคนจำนวนมาก
5.นั่งเรียนในห้องเรียน/ห้องปรับอากาศ

ช่วงนี้การติดเชื้อโควิด-19 ในโรงเรียนค่อนข้างมาก
นอกจากสวมใส่หน้ากากแล้ว ควรเว้นระยะห่าง
และล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม