ข่าวกิจกรรม

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

13 พฤศจิกายน,2565 | Piroonruk Art-han

“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
.
“ฝนหลวง” เป็นเทคโนโลยีที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงประดิษฐ์คิดค้นพัฒนาตามพระราชปณิธานที่จะทรงช่วยเหลือเกษตรกรและพสกนิกรทั่วไป ให้มีทรัพยากรน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการนำไปใช้เพื่ออุปโภคและบริโภค 66 ปีแห่งการกำเนิดฝนหลวงพระราชทาน นับจากวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริที่จะคิดค้น วิจัย หาวิธีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 เฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ และจารึกไว้เป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย
.
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นหน่วยประสานงานในการดำเนินการขอจดทะเบียนสิทธิบัตรฝนหลวง ถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีพระราชกระแสให้ ฯพลฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการยื่นขอจดสิทธิบัตร ซึ่งในส่วนของประเทศไทยได้จดทะเบียนฝนหลวง ภายใต้ชื่อ “การดัดแปรสภาพอากาศเพื่อให้เกิดฝน” ซึ่งต่อมาได้ดำเนินการยื่นขอจดสิทธิบัตรฝนหลวงในต่างประเทศในชื่อ “Weather Modication by Rainmaking Technology” โดยได้ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป และในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงตามลำดับ

ที่มา: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม