ข้อแนะนำประชาชน

คกก.สุขภาพจิตแห่งชาติ เตรียมตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานฯ 76 จังหวัด ดำเนินงาน 6 ประเด็น

01 กันยายน,2565 | Piroonruk Art-han

คกก.สุขภาพจิตแห่งชาติ เตรียมตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานฯ 76 จังหวัด ดำเนินงาน 6 ประเด็น
📌 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีการผลักดันให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตระดับจังหวัดครบทั้ง 76 จังหวัด
ดำเนินงาน 6 ประเด็น ได้แก่
1. สร้างเสริมความเข้มแข็งทางใจ
2. ลดอัตราการฆ่าตัวตาย
3. ดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V)
4. ดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากสถานการณ์โควิด 19
5. ดูแลผู้ป่วย Long COVID-19
6. ติดตามและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชเนื่องจากสารเสพติด

.
📌 ถือเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ภาคส่วนต่างๆ บูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของทุกกลุ่มวัยในชุมชน นอกจากนี้ ยังมีความก้าวหน้าเรื่องการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแก่กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาและมหาวิทยาลัย รวมถึงสร้างมาตรฐานการให้บริการด้านจิตวิทยาการปรึกษาด้วย

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม