ข้อแนะนำประชาชน

ก.แรงงานสนับสนุนการจ้างเยาวชนไทยว่างงาน-นอกการศึกษา ลดผลกระทบวิกฤตโควิด-19

30 สิงหาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ก.แรงงานสนับสนุนการจ้างเยาวชนไทยว่างงาน-นอกการศึกษา ลดผลกระทบวิกฤตโควิด-19
นางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม “การจ้างงานเยาวชนในประเทศไทย (Youth employment in Thailand)” แนวโน้มตลาดแรงงาน ผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิด-19 นโยบายแรงงาน และการสนับสนุนเยาวชนเพื่อการฟื้นฟูที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางในประเทศไทย โดยกล่าวว่า เรื่อง NEETs (นีท) เป็นประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งจำนวนเยาวชน อายุ 15-24 ปี ที่ไม่ได้อยู่ในการจ้างงาน การศึกษา หรือการฝึกอบรม มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนั้น ผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจและตลาดแรงงานในประเทศไทยต้องหยุดชะงัก เยาวชนต้องเผชิญกับปัญหาการว่างงาน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการส่งเสริมการจ้างงานแก่เยาวชน เพื่อลดปัญหาการว่างงาน รวมถึงการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย
.
การประชุมในครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีที่ผู้แทนไตรภาคีจะได้ร่วมรับฟังผลการศึกษา วิเคราะห์แนวโน้ม ลักษณะ และผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ที่มีต่อเยาวชนกลุ่ม NEETs (นีท) และร่วมกันอภิปรายเพื่อหาแนวทางสำหรับการสนับสนุนและพัฒนาแรงงานเยาวชนในอนาคต รวมถึงการวางแผนติดตามผลการจ้างงานเยาวชนตามหลักการของงานที่มีคุณค่า

ที่มา: กระทรวงแรงงาน

ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม