ข้อแนะนำประชาชน

กรมการขนส่งทางบก เคร่งครัดมาตรการโควิด ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาให้บริการ

30 สิงหาคม,2565 | Piroonruk Art-han

กรมการขนส่งทางบก เคร่งครัดมาตรการโควิด ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาให้บริการ
🚌 กรมการขนส่งทางบก แนะนำผู้ประกอบการขายตั๋วผ่านระบบออนไลน์ ลดแออัด
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้มีมติเห็นชอบการผ่อนคลายมาตรการการสวมหน้ากากอนามัย ประชาชนสามารถสวมหน้ากากอนามัยได้ตามความสมัครใจ ไม่มีความจำเป็นคัดกรองอุณหภูมิในอาคารสถานที่ แต่อาจมีการคัดกรองอุณหภูมิในสถานที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาด และมีการเว้นระยะห่างตามความเหมาะสม เพื่อผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจควบคู่กับการคงดำเนินมาตรการที่จำเป็นสำหรับป้องกันและควบคุมโรค และยังคงแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัด สถานที่ปิด สถานที่มีการระบายอากาศไม่ดี
.
🚌 กรมการขนส่งทางบก ได้ปรับเปลี่ยนมาตรการให้บริการรถโดยสารสาธารณะและเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อไปอีกช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อควบคุมการระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และกำหนดมาตรการด้านสาธารณสุขสำหรับการประกอบการขนส่ง
.
🛡 เพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและประชาชนผู้รับบริการ โดยมาตรการปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์สาธารณะ รวมถึงภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ต้องทำความสะอาดภายในสถานีขนส่งและภายในรถโดยสาร เช่น บันไดหรือบันไดเลื่อน ปุ่มกดลิฟต์ ราวจับ เบาะที่นั่ง ห้องสุขา ด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ พร้อมมีจุดให้บริการล้างมือด้วยด้วยแอลกอฮอล์ งดให้บริการอาหารระหว่างเดินทาง
.
🚐 สำหรับการเดินรถโดยสารสาธารณะข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ต้องจัดให้มีช่องทางการจำหน่ายตั๋วล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น เพื่ออำนวยความสะดวก และลดความแออัดของผู้ใช้บริการ ส่วนการจำหน่ายตั๋ว ณ สถานประกอบการ ต้องจัดให้มีที่นั่งรอ ระบบการเข้าคิวซื้อตั๋ว ให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) มาตรการปฏิบัติสำหรับรถจักรยานยนต์ ทำความสะอาดแฮนด์รถจักรยานยนต์ เบาะที่นั่ง หมวกกันน็อกสำหรับผู้โดยสารด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ หลีกเลี่ยงการพูดคุยกับผู้โดยสารระหว่างให้บริการ มาตรการปฏิบัติสำหรับพนักงานขับรถและผู้ให้บริการ ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ให้บริการ

ที่มา: กรมการขนส่งทางบก

ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม