ข้อแนะนำประชาชน

คู่มือฉบับประชาชน กรณีรักษา COVID-19 แบบผู้ป่วยนอกและแยกกักกันตนเอง

08 สิงหาคม,2565 | Piroonruk Art-han


Dowload เอกสาร

ที่มา : สสปท – TOSH สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์และการวิจัยและพัฒนา
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม