ข่าวกิจกรรม

ไทย ร่วมมือ ญี่ปุ่น จัดตั้งศูนย์ชีวทรัพยากร ด้านการแพทย์แม่นยำ วิจัยพัฒนาผู้ป่วย โรคมะเร็ง โรคติดเชื้อ และโรคโควิด

31 สิงหาคม,2565 | Piroonruk Art-han

ไทย ร่วมมือ ญี่ปุ่น จัดตั้งศูนย์ชีวทรัพยากร ด้านการแพทย์แม่นยำ วิจัยพัฒนาผู้ป่วย โรคมะเร็ง โรคติดเชื้อ และโรคโควิด
นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะเข้าเยี่ยมศูนย์ชีวทรัพยากรกลางแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น เผยว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเทศไทย และศูนย์ทรัพยากรกลางแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น ได้ตกลงกันที่จะเสริมความร่วมมือด้านการวิจัย และการจัดตั้งศูนย์ชีวทรัพยากร เพื่อเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากการแพทย์แม่นยำหรือการแพทย์จีโนมิกส์ในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ด้านโรคมะเร็ง เช่น โรคมะเร็งตับ และโรคติดเชื้อ เช่น วัณโรค และโรคโควิด 19
.
โดย ทั้งสองสถาบันจะดำเนินการแลกเปลี่ยนนักวิจัย และเพิ่มการวิจัยร่วมกันระหว่างสองประเทศ สนับสนุนให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดตั้งศูนย์ทรัพยากรชีวภาพสำหรับด้านการแพทย์แม่นยำ และเร่งให้แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย Genomics Thailand (พ.ศ.2563-2567) ที่จะจัดเก็บตัวอย่าง 50,000 ราย ซึ่งรวมถึงตัวอย่างจากผู้ป่วยมะเร็งอย่างน้อย 10,000 ราย และจากผู้ป่วยโรคโควิด 19 และผู้ป่วยวัณโรค ดำเนินการแล้วเสร็จได้รวดเร็วขึ้น

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม