ข่าวกิจกรรม

เปิดแล้ว !! ศูนย์อาเซียน ACPHEED

28 สิงหาคม,2565 | Piroonruk Art-han

เปิดแล้ว !! ศูนย์อาเซียน ACPHEED
ศูนย์กลางการประสานงานประเทศอาเซียน รับมือฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่
💬 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะ ได้แก่ เลขาธิการอาเซียน, รัฐมนตรีสาธารณสุขประเทศอาเซียน และรัฐมนตรีเขตเศรษฐกิจเอเปค ร่วมกันทำพิธีเปิดตัว (Soft Launching) สำนักงานเลขาธิการศูนย์อาเซียนด้านการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ (ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases: ACPHEED) โดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการต่างประเทศ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าร่วมในงาน
.
💬 นายอนุทินกล่าวว่า การระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านสุขภาพ ตลอดจนความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมหาศาล ประเทศทั่วโลกเห็นพ้องเพิ่มความร่วมมือกันยกระดับขีดความสามารถทั้งระดับชาติและระดับภูมิภาครับมือกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ ซึ่งในภูมิภาคอาเซียน 10 ประเทศได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ โดยมีประกาศจัดตั้งศูนย์อาเซียนสำหรับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ (ACPHEED) ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 37 เมื่อปี 2563 และล่าสุดในการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2565 ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย มีฉันทามติให้จัดตั้งสำนักงานเลขาธิการ ACPHEED ที่ประเทศไทย และในระยะแรกมี 3 ประเทศ คือ เวียดนาม อินโดนีเซีย ไทยที่รับเป็นแกนนำดำเนินการด้านการป้องกัน (Prevention) การตรวจจับ (Detection) และการตอบโต้ (Response) ตามลำดับโดยประเทศไทยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ และเป็นตัวอย่างในการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการและควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 โดยองค์การอนามัยโลกเมื่อเดือนเมษายน 2565 ที่ผ่านมา
.
💬 บทบาทและหน้าที่ตามข้อตกลงที่ทำขึ้นในการประชุมไตรภาคีเรื่อง ACPHEED ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 สำนักงานเลขาธิการจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศและศูนย์ทรัพยากรระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถในการป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ และประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรและประเทศต่างๆ นอกภูมิภาคอาเซียน
.
💬 สำหรับสำนักงานเลขาธิการ ACPHEED ตั้งอยู่ที่ชั้น 15 ของอาคารศูนย์การแพทย์บางรัก 17 ชั้น ถนนสาทร ใจกลางย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ โดยอาคารแห่งนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดทำการเมื่อต้นปี 2564 มีการติดตั้งระบบอำนวยความสะดวกและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกจำนวนมาก เช่น พื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่สำหรับผู้รับบริการ ศูนย์ปฏิบัติตรวจการวิเคราะห์ ศูนย์ฉีดวัคซีน ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม ที่พัก ห้องประชุมที่ทันสมัย เหมาะสมกับการใช้เป็นสำนักงานเลขาธิการ และพร้อมดำเนินการทันทีเมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนบรรลุข้อตกลงการจัดตั้ง (Establishment Agreement: EA) ภายในเดือนกันยายนนี้

ที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม