ข้อแนะนำประชาชน

สายด่วนกรมอนามัย 📞 1478

19 สิงหาคม,2565 | Piroonruk Art-han

สายด่วนกรมอนามัย 📞 1478
💪 ส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย ใส่ใจอนามัยสิ่งแวดล้อม
📞 ให้คำแนะนำ-ปรึกษา COVID FREE SETTING
🦸‍♂️ ปัญหาระบบ TSC/TST มาตรการสถานประกอบการ

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม