สถานการณ์รายวัน

สถิติสำคัญ เกี่ยวกับโรคโควิดในแต่ละประเทศทั่วโลก ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

30 ธันวาคม,2563 | Piroonruk Art-han

วันนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกกว่า 82 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตรวมแล้วกว่า 1.8 ล้านราย
🔵 จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม และต่อประชากร
🔵 จำนวนผู้เสียชีวิตรวม และต่อประชากร
🔵 อัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ
🔵 จำนวนผู้รักษาหายแล้วรวม และต่อประชากร
🔵 อัตราผู้รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ

วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม