สถานการณ์รายวัน

สถิติสำคัญเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในแต่ละประเทศทั่วโลก ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2564

20 มกราคม,2564 | Piroonruk Art-han

สถิติสำคัญเกี่ยวกับโรคโควิด-19
ในแต่ละประเทศทั่วโลก🌐
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2564

วันนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกกว่า 96.6 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตรวมแล้วกว่า 2 ล้านราย
จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมต่อประชากร
จำนวนผู้เสียชีวิตรวมต่อประชากร
อัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ
จำนวนผู้รักษาหายแล้วรวมต่อประชากร
อัตราผู้รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ

วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม