สถานการณ์รายวัน

สถิติสำคัญเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในแต่ละประเทศทั่วโลก ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2564

11 มกราคม,2564 | Piroonruk Art-han

วันนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกกว่า 90 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตรวมแล้วกว่า 1.9 ล้านราย
– จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและต่อประชากร
– จำนวนผู้เสียชีวิตรวมและต่อประชากร
– อัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ
– จำนวนผู้รักษาหายแล้วรวมและต่อประชากร
– อัตราผู้รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ

วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม