ข่าวกิจกรรม

วันวิสาขบุชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖

15 พฤษภาคม,2565 | Piroonruk Art-han

วันวิสาขบุชา
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
เป็นวันที่พระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน และเป็นวันสำคัญของสหประชาชาติ คือ “วันสำคัญสากลโลก” (Visakha Bucha Day)