ประกาศ

ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด – ๑๙ เรื่อง ยกเลิกสถานที่กักกันที่รัฐกำหนด ประเภทสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) สถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine) และสถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ

10 สิงหาคม,2565 | Piroonruk Art-han


Dowload เอกสาร

ที่มา : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม