ประกาศ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และมาตรการด้านสุขลักษณะป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19)) สำหรับสถานประกอบกิจการ

08 กรกฎาคม,2565 | Piroonruk Art-han


Dowload เอกสาร