ข่าวกิจกรรม

คนไทยมีพฤติกรรมป้องกันโควิด เพิ่มขึ้น! เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น

26 สิงหาคม,2565 | Piroonruk Art-han

คนไทยมีพฤติกรรมป้องกันโควิด เพิ่มขึ้น! เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น
🗳️ จากผลอนามัยโพล คนไทยมีพฤติกรรมป้องกันโควิด เพิ่มขึ้น 📈 เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น
🛡️ สวมหน้ากาก ร้อยละ 95.5
✋ ล้างมือ ร้อยละ 88.4
🚨 เว้นระยะห่าง ร้อยละ 87.2
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า การป้องกันตนเองจากโควิด-19 ด้วยหลัก UP (Universal Prevention) ยังคงเป็นพฤติกรรมสุขภาพที่ต้องปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากผลการสำรวจอนามัยโพล ในเดือนสิงหาคม 2565 แนวโน้มพฤติกรรมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมสวมหน้ากากมากขึ้น จากร้อยละ 94.2 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 95.5 โดยเหตุผลที่สวมหน้ากากมากขึ้นเนื่องจากเข้าสถานที่หรืออาคารปิด ใกล้ชิดผู้ป่วย ผู้เสี่ยงสูง ผู้สูงอายุ และเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนรวมตัวกันหนาแน่น พบมีการล้างมือเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 86.9 เป็นร้อยละ 88.4 โดยสาเหตุที่ล้างมือมากขึ้น เนื่องจากต้องหยิบจับสิ่งของต่าง ๆ ร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งล้างมือ ก่อนรับประทานอาหาร และพบมีการเว้นระยะห่างเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 86.3 เป็นร้อยละ 87.2 โดยมีสาเหตุเพราะจะต้องไปเจอกลุ่ม 608 หรือพบเจอคนที่ไม่รู้จัก จึงต้องเว้นระยะห่างจากผู้อื่นมากขึ้น นอกจากนี้ ข้อมูลการสังเกตเห็นผู้อื่นปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค พบว่า พบเห็นเด็กนักเรียนสวมหน้ากากเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น ร้อยละ 93.3 เห็นประชาชนทั่วไปสวมหน้ากากเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว ร้อยละ 92.7 ส่วนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป พบว่า ร้อยละ 92.2 สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่กับผู้อื่น
.
ขณะนี้สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศดีขึ้น ส่งผลให้มีการดำเนินชีวิตภายใต้มาตรการที่ผ่อนคลายมากขึ้น แต่เพื่อความไม่ประมาทและป้องกันตนเองจากความเสี่ยง ประชาชนยังคงพึงปฏิบัติพฤติกรรมสุขอนามัยที่ดี ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีเมื่อมีอาการป่วย รวมถึงเมื่อใกล้ชิดผู้ป่วย ผู้เสี่ยงสูง กลุ่ม 608 และผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือเมื่อร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นที่ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ หมั่นล้างมือเป็นประจำเมื่อสัมผัสสิ่งของ หลีกเลี่ยงไปในสถานที่ที่แออัด พร้อมทั้งควรตรวจ ATK ทันที เมื่อมีอาการน่าสงสัย หรือตรวจหลังสัมผัสผู้ป่วยหรือผู้เสี่ยงสูง 3-5 วัน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19

ที่มา กระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม