ประกาศ

ข้อสั่งการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

05 มกราคม,2564 | แอดมิน

ข้อสั่งการตามนโยบาย
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
****************
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศาสตราจารย์พิเศษ
ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์) ได้มอบนโยบายและมีข้อสั่งการให้ทุกภาคส่วนของกระทรวง อว.
(มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย หน่วยสนับสนุนการวิจัย) เร่งด าเนินการขับเคลื่อนและสนับสนุน
การดำเนินงานเรื่องโควิด-19 เพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานในพื้นที่ จัดเตรียมความพร้อมในการบริการ
ประชาชนและการสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ เช่น เตรียมพื้นที่ส าหรับโรงพยาบาลสนาม หน่วย
คัดกรอง และจัดพื้นที่ปลอดภัย เป็นต้น ตามการประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่
2. ให้โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย จัดเตรียมสถานที่ บุคลากร เวชภัณฑ์ ยา หน้ากาก
อนามัย อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้มีจ านวนเพียงพอ และ
พร้อมใช้งาน ตามการประเมินสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ โดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ
กระทรวงสาธารณสุขและจังหวัด/พื้นที่ และให้แจ้ง อว. ทราบโดยทันทีหากมีความต้องการให้ อว.
สนับสนุนในเรื่องใดบ้าง
3. ให้สถาบันวิจัย/หน่วยสนับสนุนการวิจัย จัดเตรียมนวัตกรรมทางการแพทย์ และ
ผลงานจากการวิจัยที่ด าเนินการแล้วและผ่านการประเมินประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนหน้ากากอนามัย
หน้ากาก N95, PAPR, ห้องควบคุมความดัน, ระบบการฆ่าเชื้อและท าความสะอาด เป็นต้น ให้มี
ปริมาณเพียงพอและเร่งน าออกมาใช้งานได้ทันที และกระจายให้กับโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย
และส่วนอื่นๆ ตามความต้องการ รวมทั้งเร่งด าเนินการวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานการณ์
4. ให้ ศปก.ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ฯ ร่วมกับ UHosNet เป็น focal point ใน
การประสานงานการด าเนินงานตามข้อ 1-3 โดยจัดให้มีกลไกและเครื่องมือในการเชื่อมต่อ
ระหว่างภาคความต้องการ (demand side ตามข้อ 2) และภาคผู้ผลิต (supply side ตามข้อ 3)
5. ให้สถาบันอุดมศึกษาและทุกหน่วยงานของ อว. ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ
โดยเฉพาะการให้บริการนักศึกษา บริการประชาชน และบริการทางการแพทย์ อย่างเต็มที่
6. ให้สถาบันอุดมศึกษาและทุกหน่วยงานของ อว. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์
โควิด โดยมุ่งเน้นการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ทันที ให้เกิดความตระหนัก แต่ไม่ตระหนก
ให้แพร่ข่าว “อว. ท าได้ สู้ภัยโควิดได้” ให้หนักหน่วง ไม่ใช่เพื่อเอาหน้าหรือเพื่อชื่อเสียงของ
หน่วยงานตนและไม่เกินความจริง แต่มุ่งเน้นให้ประชาชนตระหนักว่า “ไทยท าได้ ไทยฝ่าโควิด
ได้ด้วยกัน”

5 มกราคม 2564

Dowload: ข้อสั่งการตามนโยบายฯ